اَبا اِباد

فراساختار، قسمت نهم

بسیار مشاهده می‌شود که امر معنوی با امر مذهبی خلط می‌شود و این دو، به اشتباه به صورت هم‌ ارز با یکدیگر تلقی می‌گردد. معنویت انسان بدین معناست که انسان در زندگی خود معنایی یافته یا به اصطلاح درست تر، برای زندگی خود معنایی ساخته باشد. این یکی از تز‌های دی‌داد در باب معناست که ساختن معنای اصیل برای زندگی به مدد عقل و تجربه‌ی فردی و جمعی خرد بشر، صورت می‌گیرد و این‌ معنا، راه نیل به خوشی، آرامش و شادی است. ما نیز موضوع این قسمت از برنامه‌ی فراساختار را به معنا اختصاص دادیم و از جناب آقای احمد افتخاری که از مدیران معناگرا و بسیار خوش سابقه‌ی حوزه‌ی صنعت هستند، برای حضور در برنامه‌ی فراساختار دعوت کردیم. جناب افتخاری با مطالعات زیاد و تجربه‌ی زیسته‌ی با ارزش، نظرات جالبی در باب معنای زندگی دارند که در این قسمت از برنامه‌ی فراساختار با ایشان در این رابطه به گفتگو‌ پرداختیم. گفتگویی عمیق و معنادار، که همواره از اهداف برنامه‌ی فراساختار بوده است.

برنامه‌ی فراساختار

قسمت نهم